Vacature: het stadscuratorium zoekt adviseur kunst openbare ruimte

Wat is het Stadscuratorium? 
Stadscuratorium Amsterdam (SCA) adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over kunst in de openbare ruimte. In haar advies stimuleert het curatorium de verkenning van nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, financiering en behoud en zet het aan tot nieuwe kansen en richtingen voor kunstuitingen. In haar rol als aanjager zorgt het actief voor verbindingen met en tussen kunstenaars, de gemeente en culturele instellingen. Het Stadscuratorium maakt zich daarmee hard voor het publieke karakter en de integrale kwaliteit van de openbare ruimte van de stad.

Dit extern adviesorgaan beslaat in totaal negen leden met gezamenlijk een breed kennisveld van kunst, ruimtelijke ordening tot beheer van kunstwerken in de openbare ruimte. Samen vormen zij een netwerk van expertise en bevragen zij voortdurend de betekenis en definitie van het publieke domein. Het Stadscuratorium en de Gemeente Amsterdam hechten aan het belang van een sturende visie in de ontwikkeling van (kunst in) een inclusieve openbare ruimte.

Hieraan ten grondslag ligt het streven naar een openbare ruimte die gedeeld wordt, en niet geclaimd, geëxploiteerd of toegeëigend. Om die reden wil het Stadscuratorium de betrokkenheid van – en draagvlak voor – bewoners, gebruikers en financiers in kunstprojecten vergroten. Door actief de dialoog met de stad op te zoeken tilt het curatorium het belang van kunst in de openbare ruimte op een hoger plan. Dit realiseert het Stadscuratorium door publieke programma’s te organiseren, zoals debatten, maar ook door samenwerkingen te initiëren. Verder zet zij zich in om de verhalen van de collectie te ontsluiten – zowel online als op locatie. Hiermee draagt het curatorium zorg voor de inventarisatie en waardering van de bestaande kunstwerken in de Metropoolregio Amsterdam.

Wat doet het Stadscuratorium? 

De taken van het SCA zijn:

 • Het college gevraagd en ongevraagd schriftelijk of mondeling te adviseren over 
 1. Kunst in de openbare ruimte in ruimtelijke plannen; 
 2. Nieuwe projecten betreffende kunst in de openbare ruimte; 
 3. Bestaande kunstwerken in de openbare ruimte; 
 4. Maatschappelijke initiatieven op het gebied van kunst in de openbare ruimte; 
 5. Een kunstopdracht en de te selecteren kunstenaars; 
 6. Aanvaarden of weigeren van schenkingen;
 • Naast deze adviestaak draagt het Stadscuratorium zorg voor
 1. Opkomen voor het belang van kunst in de openbare ruimte voor Amsterdam in het algemeen; 
 2. Aanjagen van de realisatie van nieuwe kunstwerken in de stad;
 3. Organiseren van een alliantie van betrokkenen (opdrachtgevers, bewoners, ondernemers, stedenbouwkundigen, beheerders en financiers) bij elk nieuw kunstproject om draagvlak te verkrijgen; 
 4. Zorgen voor verbinding met en tussen betrokken gemeentelijke onderdelen (gemeentelijke afdelingen en stadsdelen) en museale instanties; 
 5. Zoeken naar nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, kunstuitingen, financiering en behoud; 
 6. Voeren van debat met vertegenwoordigers van de gemeente en de gemeenschap over kunst in de openbare ruimte; 
 7. Inventarisatie en waardering van de bestaande kunstwerken in de stad; 
 8. Afstemming met Monumenten en Archeologie over (waardering van) monumentale na- oorlogse wandkunst;
 9. Inzetten voor het behoud van bestaande kunstwerken met een bijzondere waardering en zonodig zorgen voor herplaatsing;
 10. Inzetten voor behoud van streetart die aantoonbaar iconische of symbolisch waarde heeft (gekregen);
 11. Adviseren over het zichtbaar maken van de collectie kunst in de openbare ruimte. 


De Functie

Adviseurs worden aangesteld voor een periode van vier jaar. SCA vergadert gemiddeld éénmaal per maand. Daarnaast zijn adviseurs flexibel inzetbaar en betrokken bij het opstellen van adviezen, ontwikkeling van visie, vak-inhoudelijke kwesties, en advisering programma en activiteiten. De vergoeding vindt plaats op basis van vacatiegelden en taakstellende projectafspraken. SCA wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Van jou als kandidaat wordt verwacht dat je: 

 1. Beschikt over kennis en ervaring binnen het eigen vakgebied alsook een brede, algemene visie op kunst en cultuur, in al hun diversiteit;
 2. Passie en betrokkenheid voelt voor de relaties tussen stad en kunst;
 3. Constructief kunt argumenteren binnen artistiek-inhoudelijke discussies;
 4. Ervaring met advisering over kunst in het publieke domein hebt;
 5. Over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt;
 6. Flexibel bent in beschikbaarheid voor de inzet als adviseur van SCA;
 7. Teamspeler bent;
 8. Woont en/of werkt in Amsterdam.

  Sollicitatieprocedure
  SCA werkt met een oneven aantal adviseurs, zoals is vastgesteld in het Reglement van SCA. Het betreft een open sollicitatieprocedure. In de sollicitatiecommissie zijn de afdeling Kunst & Cultuur en het SCA vertegenwoordigd, aangevuld met een externe expert op gebied van kunst in de openbare ruimte.

De eerste gespreksronde vindt plaatst op 23 en 24 september. 

Reageren op deze vacature
U kunt uw motivatiebrief met CV uiterlijk 20-09-2021 mailen naar contact@stadscuratorium.nl o.v.v. sollicitatie SCA-lid gericht aan: Tanja Karreman, secretaris


Vragen over deze vacature

Voor vragen over de functie en de procedure kun je contact opnemen met Tanja Karreman / 0628950979 tanja.karreman@stadscuratorium.nl (ambtelijk secretaris SCA). Voor vragen over de functie en het Stadscuratorium kun je contact opnemen met Claudia Linders (voorzitter SCA) / claudia.linders@stadscuratorium.nl

Meer informatie over SCA zie ook: www.stadscuratorium.nl

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven ernaar een afspiegeling te zijn van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.